Expertisecluster Plant

Het Expertisecluster Plant staat op de schouders van drie Centres of Expertise: Greenports (tuinbouw), Open Teelten en het Centre for Biobased Economy.

Beroepspraktijk

Het bedrijfsleven verbonden aan het Expertisecluster Plant kenmerkt zich door de grote diversiteit en ook door de sterke variatie in bedrijfsgrootte. Onder deze beroepspraktijk vallen de kapitaalintensieve glastuinbouw, de primaire akkerbouw, de meer traditionele fruit-, vollegrondsgroente-, sier- en bollenteelt tot de meer innovatieve ontwikkelingen als zilte teelten en combinatieteelten met paddenstoelen. Ook de technische en utilitaire toeleveringsbedrijven (onder meer veredelingsbedrijven, producenten van uitgangsmaterialen) zijn nauw verweven met de sector.

Ambitie

Het bedrijfsleven verbonden aan het Expertisecluster Plant is zich in toenemende mate bewust van de duurzaamheidseisen die maatschappij en markt vragen van de sector.

Binnen het Expertisecluster Plant wordt expertise ingezet op de volgende grote maatschappelijke uitdagingen:

  • energiebesparing, productie en gebruik;
  • vermindering milieu impact: water, gewasbescherming en nutriënten;
  • circulaire businessmodellen en ‘ketens’: upcycling/cascadering van reststromen;
  • cross sectorale samenwerkingsverbanden;
  • verwaarding van maatschappelijke meerwaarde.

Bekijk de gerelateerde projecten op deze pagina.

Business Developer van het Expertisecluster Plant: Jan Willem Donkers