Project

Biodiversiteitsstresstest - Kansenkaart voor biodiversiteit 

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Duurzame stad
Meer informatie
Dit project heeft tot doel om een koppeling te maken tussen de opgaven waar de steden de komende jaren voor staan en de rol die natuur en ecosystemen daarbij kunnen spelen. Het gaat om het bebouwde gebied van de stad en de stadsrandzones.

Projectstatus: gerealiseerd

Door deze koppeling ontstaat inzicht in de mogelijkheden die buiten en binnen de stad te vinden zijn en die bijdragen aan het oplossen van de opgaven die tegelijk ook de biodiversiteit verhogen? 

Hoe robuust, bruikbaar of kwetsbaar is het groen in de stad?

De focus ligt op gebieden waar gemeentes invloed op (kunnen) hebben zoals gebouwen, verhardingen, water, plantsoenen, bomen, bermen, watergangen, industrieterreinen, natuurgebieden en bossen.

Hoofddoel

Het hoofddoel is een online tool ontwikkelen die inzicht geeft in de robuustheid en kwetsbaarheid van groen, ecologie en biodiversiteit voor het bijdragen aan oplossing voor opgaven waar steden voor staan. De tool informeert, inspireert en activeert om meer met  groen, ecologie en biodiversiteit op gemeenteniveau te gaan doen.

Verwachte opbrengsten

  • Er komt een online product/tool (biodiversiteitstresstest – kansenkaart voor biodiversiteit) dat bestuurders, beslissers, beleidsmakers, bedrijven en burgers op een toegankelijke goedkope en makkelijke manier informeert, inspireert en activeert en handvatten geeft waar en hoe stedelijke opgaven gekoppeld kunnen worden aan  (met kleuren b.v. van donkerrood tot donkerrood en maatregelen), groen, ecologie en biodiversiteit.
  • Vrij beschikbare digitale data (Europees, landelijk, provinciaal, overig) wordt samengevoegd, gewaardeerd en toegankelijk gemaakt inclusief maatregelen. Er wordt ingezoomd tot op gemeente-, wijk- en straatniveau, bermen, bossen. Het product is laagdrempelig toegankelijk. Per gemeente worden extra beschikbare bronnen (data) toegevoegd zodat keuzes op gemeenteniveau gedetailleerder en meer betrouwbaar gemaakt kunnen worden.
  • De online tool biodiversiteitstresstest legt het verband tussen huidige biodiversiteit, potentiele biodiversiteit en mogelijke maatregelen tot het realiseren van hogere biodiversiteit en hiermee in het stedelijke gebied de koppeling te leggen met de toekomstige opgaven voor de klimaatbestendige stad. Het groen en het ecosysteem kan daarbij helpen de toekomstige opgaven te verankeren en borgen in andere beleidsprogramma’s.
  • Onderzoek naar de mogelijkheid of bedrijven en  burgers de online tool kunnen gebruiken om de potentie aan biodiversiteit af te lezen op eigen terrein of gemeentelijke omgeving. Hiermee kan gekozen worden waar en met welke maatregelen de biodiversiteit verhoogd kan worden.
  • De uittest van de online tool door bestuurders, bedrijven en boeren en burgers geeft inzicht in de mate van toegankelijkheid, aan de projectpartners. Zo kan de online tool, biodiversiteitstresstest, tijdens de projectperiode geoptimaliseerd worden.  De gemeentes krijgen gedetailleerdere informatie in rapportagevorm.

  De online tool biodiversiteitstresstest legt het verband tussen huidige situatie, stedelijke klimaatopgaven, groen, potentiele biodiversiteit en mogelijke maatregelen tot het realiseren van meer groen, ecologie en hogere biodiversiteit.

  Projectonderdelen

  • datamodelkeuze
  • datamodel maken
  • publieksschil om database/biodiversiteitskaart
  • biodiversiteit potentiekaart
  • maatregelenpakket
  • een pilotproject per deelnemende gemeente
  • masterclasses en kennisdeling
  • communicatie

   Samenwerkende organisaties

   HAS Hogeschool Den Bosch - CITAVERDE College - Helicon Opleidingen - Hogeschool Van Hall Larenstein - Gemeente Weert - Gemeente Den Haag - Gemeente Tilburg - Gemeente Lelystad (ovb) - Provincie Limburg- Bosgroepen Nederland - TAUW- BuroBOOT - Staatsbosbeheer

   Tags:

   • duurzame stad
   • kennisuitwisseling
   • ecosysteemdiensten
   • biodiversiteit