Project

Bodemvriendelijke natuurontwikkeling

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen
Meer informatie
In Nederland ligt er een natuurontwikkelopgave van 80.000 ha nieuwe natuur voor 2027. Vaak worden daarbij voormalige voedselrijke landbouwgronden omgezet naar voedselarme natuur. Jarenlang landbouwgebruik geeft echter zeer ongunstige uitgangssituaties voor natuur. Hoe breng je de bodem en de organismen daarin in balans met de vegetatie bovengronds? VHL werkt, samen met vele partners, aan een Kennisplatform Bodem en Natuur.

Projectstatus: gerealiseerd

In 2016 organiseerde de provincie Gelderland een bijeenkomst ‘Kennisuitwisseling bodemvriendelijke natuurontwikkeling’, met deelnemers uit het bedrijfsleven, onderzoek, overheid en terreinbeheer. Hieruit bleek een behoefte aan kennisontsluiting, -ontwikkeling en –deling omtrent dit thema. Van Hall Larenstein gaf aan deze handschoen op te willen pakken door een Kennisplatform Bodem en Natuur op te richten.

Dankzij bijdragen van het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving (KCNL) en de provincie Gelderland wordt er nu gestart met de realisatie van het platform. Naast Van Hall Larenstein leveren ook Helicon MBO, Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), het Nutriënten Management Instituut (NMI) en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) een bijdrage aan het kennisplatform. Een aantal terreinbeheerders en waterschappen nemen plaats in de klankbordgroep.
 
Eind 2017 moet het Kennisplatform Bodem en Natuur operationeel zijn en kennis ontsluiten via o.a. de website van OBN en het KCNL. Naast kennis over bodemvriendelijke natuurontwikkeling biedt het platform straks informatie over reeds uitgevoerde en nog lopende natuurontwikkelingsprojecten, is het toegankelijk voor vragen en onderzoek, biedt het een Q&A en informatiebrochures met antwoorden op veelgestelde vragen voor de beroepspraktijk, verzorgt het onderwijspakketten voor het mbo en hbo en biedt het een praktijkgerichte cursus aan.

 • Doel: Kennisuitwisseling en kennisontwikkeling om bij natuurherstelmaatregelen meer rekening te houden met de bodem.
 • Key words: natuurherstel, natuurlijke bodem, uitmijnen, verschraling

Resultaten

Het platform biedt de volgende zaken aan:

 • kennis over bodemvriendelijke natuurontwikkeling;
 • informatie over reeds uitgevoerde en nog lopende natuurontwikkelingsprojecten;
 • de mogelijkheid tot vragen stellen en onderzoek;
 • een Q&A;
 • onderwijspakketten
  voor mbo en hbo, te gebruiken bij de opleidingen Land- en
  watermanagement en Bos- en natuurbeheer en de opleidingen van Helicon in
  Velp;
 • een praktijkgerichte verdiepingscursus gericht op de beroepspraktijk, te gebruiken voor bij- en nascholing.
 • naast de website is er ook een dictaat getiteld Bodem en natuur ontwikkeld.

Meerwaarde KCNL

Het KCNL heeft de verbinding gelegd tussen kennisinstituten, groen onderwijs en beroepspraktijk van het terreinbeheer. Daarnaast leverde het een financiële bijdrage voor het opzetten van de website.

Samenwerkende organisaties

Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) Nutriënten Management Instituut (NMI), Helicon MBO, Van Hall Larenstein.

Tags:

 • Maatschappelijk natuurbeheer
 • Kennisuitwisseling
 • Biodiversiteit
 • Natuurbeheer
 • Lesmateriaal