Project

Bokashi, de bodem in ontwikkeling

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen
Meer informatie
Dit project wil inzicht verschaffen in hoe kansrijk bokashi is als vorm van een duurzame lokale verwerkingsmethode van groenstromen en hoe effectief de toepassing is ter verbetering van de bodem. De opgedane kennis wordt meteen in het onderwijs geïntegreerd.

Projectstatus: gerealiseerd

Bokashi is een organische meststof die na fermentatie onder anaerobe omstandigheden ontstaat. Het biedt voordelen boven compostering (minder CO2 uitstoot en structuur blijft behouden) en het lijkt een kans voor terreinbeherende organisaties, waterschappen en gemeenten om reststromen (bermgras en hekkelmateriaal) duurzaam te benutten. Omdat deze techniek nog niet eerder op grote schaal gebruikt en onderzocht is, is er onderzoek nodig naar de effecten van bokashi op de bodemvruchtbaarheid. 

Ambities

 • Het opzetten van een veldproef om de effecten van bokashi op de bodemvruchtbaarheid te onderzoeken.
 • Inzicht
  verkrijgen of reststromen als basismateriaal kunnen worden gebruikt
  voor bokashi om zo lokale kringlopen te kunnen sluiten en kosten te
  kunnen besparen op afvoeren en verwerken van deze groenstromen.
 • Een inventarisatie uitvoeren naar reeds eerder uitgevoerde onderzoeken die relevant kunnen zijn voor dit project.
 • Kennisuitwisseling en kennisdeling met complementaire projecten.
 • Samenwerking
  met het onderwijs (zowel mbo als hbo) binnen het hele programma, zowel
  in de uitvoering als bij de borging binnen het onderwijs.
 • Begrippen
  als bodemvruchtbaarheid, duurzaamheid en biobased tastbaar maken voor
  studenten, want zij zijn de boeren van de toekomst en dus een essentieel
  onderdeel van de transitie naar een duurzame economie.
 • De uitkomsten van dit project inzetten als vliegwiel voor het aanjagen van een innovatieve ontwikkeling.

Samenwerkende organisaties

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL), Leeuwarden, Stichting Noardlike Fryske Wâlden (NFW), Buitenpost, Wetterskip Fryslân, Leeuwarden gemeente Dantumadiel, Damwoude, Mulder Agro, Kollumerzwaag

Tags:

 • maatschappelijk natuurbeheer
 • kennisuitwisseling
 • natuurbeheer
 • lesmateriaal
 • duurzaam groenbeheer