Project

Duurzaam bosbeheer, veelzijdig en vitaal bos

Samenvatting
  • Thema
    Veerkracht natuurlijke hulpbronnen
Meer informatie
De groene hogescholen zijn gestart met een nieuwe onderzoeksprojecten naar duurzaam beheer van bossen. In dit project werken Inholland Delft, HAS, Aeres Van Hall Larenstein met elkaar samen. Daarnaast is een brede groep die met elkaar het werkveld vertegenwoordigt betrokken bij het project.

Projectstatus: Lopend

De vitaliteit van de Nederlandse bossen staat onder druk door klimaatverandering, stikstofdepositie, versnippering, verzuring, vermesting en verdroging. Dit heeft tot gevolg een afnemende veerkracht van het bos waardoor ecosysteemfuncties zoals biodiversiteit, CO2-opslag en hernieuwbare grondstoffen steeds verder onder druk komen te staan.

Vitaal bos

Het eerste onderzoek binnen het nieuwe project draagt de naam ‘Vitaal Bos’. Hierbij wordt met name onderzocht hoe een bos met het oog op klimaatbestendigheid het beste kan worden beheerd en ingericht. Een van de instrumenten om daarmee om te gaan is de Gereedschapskist Klimaatslim Bosbeheer. Dit project heeft ten doel om een aanvulling te geven op de gereedschapskist, waarbij de bestaande gereedschapskist getoetst wordt aan bruikbaarheid voor het werkveld en op volledigheid. Om nu en in de toekomst, de vitaliteit van bossen te monitoren en te verbeteren.
Het project geeft een impuls aan het ontwikkelen van praktijkgericht onderzoek bij de vier groene hogescholen (HAOs) en het doorvertalen daarvan naar het onderwijs. Het project zal tevens een opstapje zijn voor het doorzetten van de inzet van hogescholen in de casussen en leerboswachterijen.

Veelzijdig bos

Het tweede deel van het traject heet ‘Veelzijdig Bos’. Dit onderzoek gaat in op de verschillende functies die bossen kunnen hebben. Klimaatadaptatie is een veelgenoemde functie van bossen, maar recreatie is bijvoorbeeld ook een functie die veel bossen daarnaast hebben.
In het project Veelzijdig bos wordt onderzocht hoe bestaande en nieuwe bossen kunnen voldoen aan de veranderende vragen vanuit de maatschappij.

Externe partijen die aan het project mee gaan werken, zijn onder meer terreinbeheerders, groene adviesorganisaties en personen uit de houtindustrie. Het onderzoek zal onder meer in het Zoetermeerse park Buytenhout plaats vinden.

Contactpersoon vanuit CoE Groen voor dit project is:  Anne Geijsen (Business Natuur en Leefomgeving)

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

(Foto Derk Jan Stobbelaar)