Project

Duurzame biodiversiteitsmonitoring

Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen
Meer informatie
In dit project willen we simpele, langjarig vol te houden ecologische monitoringstechnieken ontwikkelen en in het onderwijs verankeren. Want terwijl de biodiversiteit over de hele wereld in een hoog tempo afneemt, zoeken we nog steeds naar duurzame methodes om deze trend consequent in de gaten te houden.

Projectstatus: gerealiseerd

De trends die we nu kennen, zijn voor een groot gedeelte gebaseerd op data uit natuurgebieden. Maar het zou beter zijn om biodiversiteit op een grotere schaal te monitoren. Dit draagt ten eerste bij aan het inzichtelijk maken van de trends en ten tweede aan het beoordelen van de effecten van ons handelen.

De nadruk ligt in dit project op vleermuizen, insecten en planten, mede omdat vleermuizen afhankelijk zijn van insecten, en insecten van planten. Samen geven zij een goed beeld van de biodiversiteit in een omgeving. De technieken moeten toepasbaar zijn door studenten en bewoners. Het is van belang niet alleen technieken te ontwerpen, maar ook procedures/protocollen die ervoor kunnen zorgen dat er langjarig gemonitord wordt. Dit levert dan een meerjarige biodiversiteitsdatabase op waarmee je trends kunt analyseren en die als basis dient voor verdere schaalvergroting. Deze database wordt inzichtelijk gemaakt middels online geografische informatie tools, zodat kennis snel gedeeld kan worden en draagvlak snel vergroot.

Resultaten voor de beroepspraktijk

Het is de bedoeling dat alle organisaties dezelfde monitoringstechnieken gebruiken en de data op dezelfde manier vastleggen. Op die manier kunnen alle gegevens in één database worden verwerkt, waardoor het mogelijk is trends te analyseren. De database dient daarnaast als basis voor verdere schaalvergroting. Omdat de informatie via online geografische-informatietools beschikbaar komt, kan kennis snel worden gedeeld en draagvlak snel vergroot. Omdat studenten dezelfde technieken leren, hoeven zij niet meer vertrouwd te raken met de technieken die de organisatie gebruikt en kunnen zij er gemakkelijker mee werken.

Resultaten voor het onderwijs

Momenteel werken de docenten aan protocollen die studenten kunnen gebruiken om biodiversiteit te monitoren. De bedoeling is dat studenten deze principes leren via kennisclips. De kennis kunnen zij in de toekomst inzetten als zij te maken krijgen met het monitoren van biodiversiteit

Meerwaarde KCNL

Dankzij het KCNL zijn er veel onderwijspartijen betrokken geraakt bij dit project, waardoor er een breed draagvlak voor deze monitoringstechnieken kan ontstaan. Ook de koppeling met de dagelijkse praktijk is hierin waardevol.

Samenwerkende organisaties

Vlinderstichting, Provincie Noord Holland, Provincie Friesland, Nieuwland Geoinformatie, Regelink Advies, Amsterdam Green Campus, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland, Aeres hogeschool, Aeres MBO, Nordwin College

Tags:

  • duurzame stad
  • kennisuitwisseling
  • ecosysteemdiensten
  • biodiversiteit

Meer informatie

(10)
Contact met projectleider Derk Jan Stobbelaar KCNL Factsheet-Duurzame biodiversiteitsmonitoring.pdf (453,55 kb) Kijk op Symposium samen voor natuur voor alle presentaties. Handleiding - Vegetatiemonitoring TransInsect Poster Meetnet TransInsect Onderbouwingsrapport TransInsect Protocol Meetnet TransInsect Protocol vlinder/libellen/hommel route Lesprogramma Insectenbiodiversiteit op weilanden Masterclass insectenmonitoring (o.a. 3 kennisclips)