Project

Gebiedsgerichte kansen voor een natuurinclusieve landbouw

Samenvatting
  • Thema
    Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen
Meer informatie
In natuurinclusieve landbouw worden natuur en landbouw met elkaar verweven, waarbij ze elkaar versterken. De ontwikkeling naar meer natuurinclusieve landbouw gaat echter niet vanzelf. Er zijn uitdagingen op bedrijfsniveau, gebiedsniveau en in het netwerk rondom de boerenbedrijven. Voor veel van deze uitdagingen is een gebiedsgerichte samenwerking nodig tussen boeren, ketenpartners, overheden en belanghebbenden op gebiedsniveau. In het project zijn instrumenten ontwikkeld voor de praktijk en voor het onderwijs om natuurinclusieve landbouw verder te helpen ontwikkelen.

Projectstatus: Lopend

Hoe denken deze partijen bijvoorbeeld over natuurinclusieve landbouw? Wat zijn de instrumenten om de kansen en belemmeringen in beeld te krijgen? En hoe kun je dat als agrarisch collectief dan vertalen naar een actieplan? Zo is bijvoorbeeld slechte communicatie een valkuil, maar hoe moet het dan wel?

Naast lectoren gaan studenten toegepast onderzoek doen, als deelopdracht, stage of afstudeeropdracht. Theorie wordt vertaald naar de praktische instrumenten. Deze worden getest in de praktijk, aan de hand van concrete casussen. De kennis wordt ingebed in het onderwijs, zowel hbo als mbo en bruikbaar gemaakt voor boeren via BoerenNatuur.

Eindproduct 'Gebiedsvenster natuurinclusieve landbouw' is live!

Na meer dan 2 jaar hard werken aan het project Gebiedsgerichte Kansen voor Natuurinclusieve Landbouw, is het eindproduct op 15 maart 2024 gelanceerd op de BoerenNatuurdag. De online interactieve PDF biedt overzicht en inzicht in de kansen voor natuurinclusieve landbouw in elk gebied.

Het Gebiedsvenster biedt een praatplaat met zo’n 40 sleutelvariabelen die belangrijk zijn voor een succesvolle omslag naar natuurinclusieve landbouw in een gebied. Het gebiedsvenster biedt verder een overzicht aan tools. Deze kunnen ondersteuning bieden om belemmeringen te overwinnen en kansen te benutten. Ook is er inspiratie te halen uit casusgebieden in heel Nederland.

Zelf verder aan de slag met de producten in het onderwijs

Wil je in het onderwijs aan de slag met gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw? Dat kan! Met de bijbehorende onderwijsmodule 'Lesmateriaal Gebiedsgerichte samenwerking voor natuurinclusieve landbouw', deze verschijnt begin mei.

Projectnieuwsbrieven

Tijdens het project zijn er regelmatig de projectnieuwsbrieven uitgebracht. Daarin is te lezen over het toegepaste onderzoek dat studenten gedurende het project hebben gedaan. Zij hebben meegeholpen aan het succes van dit project.

Contactpersoon CoE groen: Susan Martens (Business Developer Natuur en Leefomgeving)

In samenwerking met Regieorgaan SIA en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Meer informatie

(13)
Contact met projectleider: Ron Methorst (Aeres) Meld je aan voor de nieuwsbrief: "Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw" Nieuwsbrief 1: "Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw" Nieuwsbrief 2: "Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw" Nieuwsbrief 3: "Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw" Nieuwsbrief 4: "Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw" Nieuwsbrief 5: "Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw" Nieuwsbrief 6: "Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw" Nieuwsbrief 7: "Gebiedsgerichte kansen voor natuurinclusieve landbouw" Lees meer over het project op de website van Hogeschool Van Hall Larenstein Interview met Ron Methorst in het Magazine Green Deal Natuurinclusieve Landbouw Green Deal natuurinclusieve landbouw in het groene onderwijs : wat hebben we gedaan, en wat gaan we nog doen? Gebiedsvenster natuurinclusieve landbouw - 2023