Project

Groene gezonde wijk

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Vitaliteit in stad en leefomgeving
Meer informatie
In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de effecten van stedelijke natuur en stedelijk groen op de gezondheid en het welzijn van mensen, klimaatadaptatie en de biodiversiteit. Er is meer aandacht bij gemeentelijke bestuurders voor de kwaliteit van de leefomgeving, de klimaatbestendigheid en biodiversiteit in de stad.

Projectstatus: gerealiseerd

Er zijn echter nog veel vragen over de vertaling van het onderzoek naar de praktijk; hoe ziet het openbaar groen op wijkniveau er kwalitatief en kwantitatief dan uit? De vragen die in dit project aan de orde komen, zijn gesteld door drie gemeenten: Den Haag, Zoetermeer en Heiloo.

Het project Groene gezonde wijk kent verschillende werkpakketten waarin onderzoeksvragen op het gebied groen in relatie tot biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en welzijn worden beantwoord. De verschillende invalshoeken worden eerst voor de drie gemeenten inhoudelijk uitgediept. Op basis daarvan wordt een integratieslag gemaakt met product concrete ontwerprichtlijnen voor het groen in de wijk. Ook wordt gekeken naar de rol van de gemeenten en de bewoners van de wijk. Impliciet draagt het project bij aan het slechten van grenzen tussen beleidsterreinen van de gemeenten door vanuit groen de verbinding te maken. Het project ontwikkelt een afwegingskader over wat het betekent om vanuit verschillende invalshoeken te komen tot één integrale visie voor het realiseren van groen in de wijk. Wat komt er bij kijken als je het daadwerkelijk gaat doen en welke praktijkkennis op wijkniveau kan weer worden toegepast in andere (nieuwbouw)wijken?

Naast de drie gemeenten zijn Staatsbosbeheer vanuit hun programma De Groene Metropool en BTL-advies betrokken. Door te werken met drie cases brengen we overeenkomstige vraagstukken bij elkaar en kunnen partners van en met elkaar leren. De provincie Noord-Holland speelt een rol in het delen van kennis naar een bredere doelgroep. Vanuit het onderwijs zijn zowel HBO als MBO instellingen betrokken: HVHL, InHolland, Aeres Hogeschool Almere, Wellant college Amsterdam/Rijswijk en het Clusius college. Door de inzet van studenten van verschillende opleidingen en hen aan een integraal vraagstuk te zetten, leren de studenten te denken en werken over de grenzen heen. Als werknemers van de toekomst is dit belangrijk. De begeleidende lector is Dinand Ekkel, lector groene en vitale stad bij Aeres Almere. Vanuit zijn lectoraat zal kennis worden ingebracht, en andersom wordt zijn lectoraat gevoed met nieuw kennis.

IMPACT

Resultaten voor de beroepsprakltijk

 • Meerwaarde voor de beroepspraktijk: inzicht in en oplossingen voor het versterken van de biodiversiteit en de klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving, die te gelijker tijd bijdraagt aan de gezondheid van bewoners. Zo hebben studenten voor de gemeente Den Haag een advies geschreven over ‘verticaal groen’ (op daken en gevels), waarbij een van de aanbevelingen is om iconische gebouwen te vergroenen om zo bewoners van de wijk te stimuleren om ook te vergroenen.

Resultaten voor het onderwijs

 • Samenwerken met studenten van verschillende opleidingen (groen en grijs) en van verschillende niveaus: de output van het mbo-onderzoek vormde de input van het hbo-onderzoek.
 • Studenten gaan op basis van onderzoek uit dit project met vergelijkbare opdrachten aan de slag in andere gemeenten met vergelijkbare vragen zoals Almere en Amsterdam.
 • Verbreden kennis over meerwaarde groen voor gezondheid en welzijn, biodiversiteit en klimaat: integraal denken en werken.
 • Actueel en aantrekkelijk onderwijs door in opdracht van een gemeente te werken in samenwerking met experts uit het toekomstig beroepenveld.
 • Samenwerking tussen mbo en hbo, studenten leren van elkaar. De samenwerking is dermate vruchtbaar dat beide partijen deze graag willen uitbouwen.

Concrete producten

 • 25 Staalkaarten biodiversiteit,
 • bewonerspaspoorten (boekjes voor bewoners waarin per thema suggesties staan om je tuin te vergroenen),
 • adviesrapport voor gemeente om (nieuwe) wijken biodivers en klimaatadaptief te maken,
 • communicatieplan om particulieren aan te zetten tot het vergroenen van hun tuinen,
 • rapport over de ecologische meerwaarde van een wijk,
 • rapport biodiversiteitsscore,
 • overzicht gebruik van en activiteiten in de groene ruimte van een wijk,
 • rapport over effect verticaal groen op bewegen door burger
 • Nieuwsbericht Groene gezonde wijk rolt uit in Heiloo

Meerwaarde KCNL

 • KCNL heeft belangrijke rol gespeeld om in samenwerking met de lector Groene en Vitale stad van Aeres Hogeschool Almere de verschillende vragen vanuit gemeenten bij elkaar te brengen in een aanpak met verschillende partijen die meerwaarde heeft voor alle betrokkenen.
 • Hierdoor kunnen gemeenten van elkaar leren en onderwijsinstellingen met elkaar samenwerken: groen met grijs en mbo met hbo. Dit heeft geleid tot blikverbreding bij alle partijen. 
 • KCNL speelt een actieve rol bij de organisatie van kennisdeelbijeenkomsten en zorgt voor kennisverspreiding bij alle gemeenten in Noord-Holland. 

Samenwerkende organisaties

Gemeenten Nieuwkoop, Den Haag, Zoetermeer, Heiloo, Staatsbosbeheer, provincie Noord-Holland, VHL, InHolland, Aeres Hogeschool Almere, Wellant college Amsterdam/Rijswijk en het Clusius collegeTags:

 • duurzame stad
 • kennisuitwisseling
 • gebiedsontwikkeling
 • onderzoeksagenda
 • onderwijsagenda