Project

Inrichting voor natuurbeleving

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen
Meer informatie
Hoe kunnen we natuurgebieden zó inrichten dat het beleven van natuur geoptimaliseerd wordt, kwetsbare gebieden beschermd blijven én mensen echt zelf een band met de natuur in het gebied krijgen? VHL en Natuurmonumenten ontwikkelen samen een cursus voor beheerders.

Projectstatus: gerealiseerd

UPDATE: dit project is inmiddels afgerond. Een interessant artikel met de resultaten is de vinden onder downloads in de kolom hiernaast.

______________________________________________________

Met behulp van diverse theorieën (Interpretation, Omgevingspsychologie, Placemaking, Leisure Leefstijlen in natuurbeleving) ontwikkelt Van Hall Larenstein in samenwerking met Natuurmonumenten een cursus voor beheerders die hun gebied gaan (her)inrichten voor recreatie.

Klantbril

De cursus laat beheerders een klantbril opzetten als ze naar hun gebied kijken. Ze kijken naar de ligging van het gebied te midden van andere recreatieplekken, de verhalen die juist voor dit gebied uniek zijn en wat bepalende factoren zijn voor verschillende vormen van natuurbeleving.

Ook wordt het curriculum van de VHL-opleiding Bos en Natuurbeheer herzien. De lessen over de recreatiefunctie over natuur krijgen hiermee een betere theoretische en praktische onderbouwing en een beter herkenbare plek in het hele curriculum van beschermen, benutten en beleven van natuur. Praktische onderbouwing wordt versterkt door de uitwisseling met Natuurmonumenten, theoretische onderbouwing wordt versterkt door advies van Leerstoelgroep Bos en Natuurbeleid van Wageningen UR.

Cursus

De cursisten en studenten krijgen de kennis aangereikt die nodig is om:

 • input te leveren voor een recreatievisie / het onderdeel recreatie in een natuurvisie
 • een globale visie op recreatie op breder niveau concreet te vertalen naar een plan voor de natuurbeleving in één natuurgebied
 • de inrichting te bedenken die daar het beste bij past
 • dit te doen in samenwerking met de omgeving

Samenwerkende partijen

Inrichting voor Natuurmonumenten is een samenwerking tussen Van Hall Larenstein (VHL) en Natuurmonumenten met advies van de leersteelgroep Bos en natuurbeleid. Het cursusmateriaal wordt ingezet in nascholingscursussen en in het curriculum van VHL. Daarmee is Inrichting voor Natuurbeleving een project voor natuurbeheerders van nu.

IMPACT

Resultaten voor de beroepspraktijk

 • Natuurmonumenten en Van Hall Larenstein hebben samen de cursus voor natuurbeheerders opgezet. De Cursus bestaat nog steeds en wordt iedere keer een beetje gewijzigd. Het is nu een soort intervisie. De cursus is structureel verankerd in de organisatie, de betrokkenheid van VHL is steeds anders. Natuurmonumenten doet de cursus steeds meer zelfstandig.
 • Natuurmonumenten heeft meer kennis van de waarden van natuur. Er zijn vier soorten waarden. Ten eerste de narratieve waarde: het verhaal van de plek, bijvoorbeeld de historische betekenis of dat het het leefgebied is van een bepaalde soort. Ten tweede de perceptiewaarde: de schoonheid van het gebied zelf. Ten derde de verbindingswaarde: wat een persoon heeft met de plek, is heel persoonlijk. Het is belangrijk je hiervan bewust te zijn bij participatief beheer. Tot slot de gebruikerswaarde: bijvoorbeeld infrastructuur zoals paden etc. De manier van denken heeft geholpen. De kennis hiervan is zeer behulpzaam geweest.

Resultaten voor het onderwijs

 • De thema’s natuurbeleving en inrichting voor natuurbeleving is stevig verankerd in het onderwijs, namelijk in de module Mens en natuur van de opleiding Bos- en natuurbeheer bij Van Hall Larenstein. Ook de WUR is in het vervolg betrokken.
 • De bovengenoemde kennis over waarden van natuur zit ook in het onderwijs.

Meerwaarde KCNL

 • Dankzij het KCNL hebben Natuurmonumenten, VHL en de WUR hun kennis gebundeld en zijn ze gekomen tot een cursus met een theoretische onderbouwing die praktisch toepasbaar is voor Natuurmonumenten. Ook voor de opleiding Bos- en natuurbeheer bij VHL is de samenwerking waardevol geweest.
 • Het project geeft de gelegenheid om te verdiepen. Het schrijven van een artikel in vakblad Groen geeft nieuwe reacties.
 • Het project heeft geleid tot een nieuw projectidee: de ontwikkeling van een tool om door te rekenen of het betrekken van jongeren of kinderen bij bijvoorbeeld het inplanten voor tiny forest daadwerkelijk leidt tot meer betrokkenheid bij natuur.

Samenwerkende organisaties

Natuurmonumenten, Van Hall Larenstein, Wageningen UR (Leerstoelgroep Bos en natuurbeleid)

Tags:

 • maatschappelijk natuurbeheer
 • kennisuitwisseling
 • gebiedsontwikkeling
 • recreatie
 • lesmateriaal
 • natuurbeleving