Project

Integrale gebiedsagenda Vechtdal

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Vitaliteit in stad en leefomgeving
Meer informatie
Wat zijn de belangrijkste opgaven en ambities in het Vechtdal op het gebied van natuur en leefomgeving die bijdragen aan een duurzame en integrale gebiedsontwikkeling? Welke regionale samenwerkingsvorm werkt het best? De Gebiedscoalitie Vechtdal zoekt graag samen met Van Hall Larenstein (VHL) antwoorden in een nieuwe gebiedsagenda voor het Vechtdal.

Projectstatus: gerealiseerd

UPDATE: Dit project is inmiddels afgerond. Enkele artikelen met de resultaten zijn te vinden onder downloads in de kolom hiernaast.

____________________________________________________

In het Vechtdalgebied (gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg) is een samenwerking opgezet in de Gebiedscoalitie Vechtdal, bestaand uit gemeenten, waterschappen, agrariërs (LTO, ANV) en terreinbeheerders (Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel). Samen verbreden ze de basis voor het beheer van natuur, landschap en water.

Deze verschuiving van verantwoordelijkheid past in de transitie van government naar governance; beleid wordt door meerdere actoren en beleidslagen heen gezamenlijk bepaald. Gebiedsontwikkeling krijgt zo een veel breder draagvlak, maar is ook diffuser in aansturing. Voor veel van de genoemde partijen is het dan ook zoeken naar de rol die zij kunnen vervullen in dit zich vernieuwende 'governancetijdperk'. De opstart van de gebiedscoalitie past in diezelfde zoektocht, net als de positiebepaling waarmee de Vechtdalcoalitie zich nu bezighoudt.

Governance in het Vechtdal

Deze organisatorische en landschappelijke vraagstukken maken dat het lectoraat Sustainable Landscape Management (VHL) meedoet in dit project. Het thema governance is een belangrijk onderzoeksthema van dit lectoraat, met vraagstukken als hoe gebiedsactoren gezamenlijk tot ontwikkeling van het landelijk gebied kunnen komen. Hardenberg biedt de gelegenheid om de vorming van regionale platforms van het begin af aan te volgen en om ermee samen te werken.

Governance binnen het onderwijs

Ook binnen het onderwijs is behoefte aan versteviging van het thema governance. Dit is nodig omdat studenten in dit project binnen deze context te werk gaan. Kennisontwikkeling en articulering om curricula te ontwikkelen en docenten bij te scholen is hierbij noodzakelijk. Daarnaast is De Groene Welle op zoek naar onderwijs dat aansluit bij de regionale behoefte. Dit project kan bij de articulatie van deze vraag en het ontwerpen van een antwoord in het mbo-curriculum daarvan een eerste aanzet toe zijn. Er dient zich dus een leerproces aan voor zowel de regio Vechtdal als voor de onderwijsinstellingen die de opgedane kennis kunnen vertalen en ook breder wegzetten.

IMPACT

Resultaten voor het werkveld

 • Er is een adviesrapport gemaakt voor de Coalitie. Dit advies sluit aan bij de eigen doelstellingen van de gebiedscoalitie om de impact van het adviesrapport zo hoog mogelijk te houden. Dit advies is gebaseerd op literatuurstudie, referentiestudie en participatieve observatie van de coalitie.
 • Het project heeft procesmatig bijgedragen aan het wordingsproces van de coalitie door diverse bijeenkomsten en gesprekken waar Van Hall Larenstein bij aanwezig was.
 • Er heeft een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden van de gebiedscoalitie Vechtdal over beheer van de winterbedden.
 • Studenten hebben een workshop gehouden over beheer van de winterbedden.
 • Er is een presentatie geweest aan diverse partners in het gebied naar aanleiding van een werkweek over gebiedsidentiteit.

Resultaten voor het onderwijs

 • Studenten hebben een workshop georganiseerd over de winterbedden.
 • Er zijn drie studentenprojecten geweest. In het kader daarvan hebben er bijeenkomsten plaatsgevonden waar ook werkveldpartijen bij aanwezig waren.
 • Voor de locatie Hardenberg van MBO Groene Welle is er een opdracht geformuleerd richting het profiel Natuurinclusieve landbouw.

Concrete producten

 • De werkweek gebiedsidentiteit heeft een poster en video opgeleverd te bekijken op  https://www.facebook.com/LectoraatDuurzaamLandschapsbeheer/
 • Artikel ‘Waar ligt het Vechtdal eigenlijk?’ van Judith Santegoets, waarin landschapsidentiteit verbonden wordt met de gebiedscoalitie Vechtdal, gepubliceerd in vakblad Groen
 • Een abstract ‘Governance of natural landscapes: challenges and success factors for landscape management in the Netherlands’ door José Meijer, Judith Santegoets, Derk Jan Stobbelaar en Jeroen Rijke, gepresenteerd op de conferentie van de European Society for Ecological Economics (i.s.m. project Evaluatie participatieprojecten Natuurmonumenten)
 • Adviesrapport ‘Toekomst voor het Vechtdal, Adviesrapport voor Coalitie Vechtdal’, geschreven door Judith Santegoets, Derk Jan Stobbelaar en André Claassen

Meerwaarde KCNL

Dankzij de betrokkenheid van het KCNl is er nieuwe activiteit ontstaan binnen de coalitie Vechtdal en heeft deze advies ontvangen over visie en koers. De studenten die bij dit project betrokken waren hebben presentaties mogen houden voor partijen uit het werkveld en zijn zo in contact gekomen met de beroepspraktijk.

Samenwerkende organisaties

Gemeente Hardenberg, Landschap Overijssel, Stichting Vitaal Platteland Hardenberg, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, LTO en ANV.

Tags:

 • maatschappelijk natuurbeheer
 • kennisuitwisseling
 • ecosysteemdiensten
 • gebiedsontwikkeling
 • natuurbeheer
 • landschapsbeheer
 • onderwijsagenda