Project

Landbouw in klimaatrobuuste beeklandschappen

Nederland heeft de ambitie om in 2050 klimaatrobuust te zijn en staat daarmee voor een grote opgave. Deze opgave is in het bijzonder groot voor beeklandschappen, die worden gekenmerkt door de lager liggende beekdalen en hoge zandgronden. Door middel van praktijkgericht onderzoek zoomen we in op wat de transitie naar klimaatrobuustheid betekent voor beeklandschappen.

In dit project werken hogescholen Aeres, HAS, Van Hall Larenstein en Saxion nauw samen met tal van consortiumpartners (zoals waterschappen, provincies en gebiedspartijen).
Aan de hand van drie concrete beeklandschappen worden verschillende inhoudelijke invalshoeken samengebracht: het bodem- en watersysteem, het agrarisch perspectief, de verdienmogelijkheden van en binnen de landschappen en effectieve governance.

Binnen het project staan drie gebiedscases centraal:

 • het Koningsdiep (Friesland);
 • het Vechtdal (Overijssel);
 • de Buulder Aa (Noord-Brabant).

Verschillende invalshoeken

Het project brengt kennis uit verschillende disciplines samen binnen deze gebiedscase. Dit doen we aan de hand van vier thematische invalshoeken:

  • Water- en bodemsysteem: hoe ziet een klimaatrobuust bodem- en watersysteem eruit?
  • Agrarisch perspectief: welke vormen van landbouw passen waar?
  • Verdienmodellen: wat is het verdienvermogen van de verschillende vormen van landbouw binnen deze landschappen en zijn er mogelijkheden om dit verdienvermogen aan te vullen door middel van maatschappelijke diensten?
  • Governance: welke beleidsinstrumenten en interventies kunnen de transitie faciliteren en versnellen?

  Binnen de gebiedscases komen al deze invalshoeken samen. Dit leidt tot nauwe samenwerking tussen de onderzoeksdisciplines die in het project vertegenwoordigd zijn. Betrokken onderzoekers zijn onder meer:

  • Daan Groot, lector Verdienvermogen voor Natuurinclusieve Landbouw, HAS Hogeschool (hoofdaanvrager/projectleider);
  • Ellen Weerman, lector Klimaatrobuuste landschappen, HAS Hogeschool;
  • Emiel Elferink, lector Duurzaam Bodembeheer, HVHL;
  • Gera van Os, lector Duurzaam Bodembeheer, Aeres;
  • Wolter van der Kooij, lector Agrarisch Waterbeheer, Aeres;
  • Geert Roovers, lector Bodem en Ondergrond, Saxion.

  Ontwikkeling van praktische methodiek

  Voor alle vier de thematische invalshoeken wordt een repliceerbare aanpak ontwikkeld om de bovenstaande vragen voor een gebiedscasus te kunnen ontwikkelen. De ontwikkelde aanpak wordt vastgelegd in een methode die vervolgens binnen de drie gebiedscases kan worden toegepast. Tevens worden de ontwikkelde methoden breder gedeeld, zodat deze ook in andere landschappen gebruikt kunnen worden.

  De binnen het project opgedane lessen worden breed gedeeld, zodat deze bijdragen aan de transitie naar een klimaatrobuust Nederland.

  Deelnemende organisaties

  • Aeres Hogeschool
  • HAS Hogeschool
  • Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Saxion Hogeschool

  Contactpersoon CoE Groen: Anne Geijsen (Business Developer Natuur en Leefomgeving)