Project

Maatschappelijk (Agrarisch) Natuurbeheer

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen
Meer informatie
Het agrarisch natuurbeheer moet een duidelijkere meerwaarde opleveren voor natuur, landschap en agrarisch ondernemerschap. Ecologische effectiviteit en efficiëntie zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle uitvoering.

Projectstatus: gerealiseerd

Er is grote behoefte bij de uitvoerders, agrariërs, particuliere grondbezitters en vrijwilligers om kennis te genereren in het kader van ANb 2016.  Voor Limburg specifiek over de leefgebiedsbenadering en ecologie van de prioritaire soorten uit hun omgeving. Hierbij gaat het niet alleen om de technische kennis, maar vooral ook om het aanreiken van tools,  kennis en kunde om de samenwerking tussen ketenpartijen te verbeteren, om  ‘elkaars taal beter te verstaan’, inzicht te verwerven in het juiste ecologische beheer en de daarop afgestemde beheerpakketten en monitoring van de ecologische resultaten.

Voorbeeld: Donker Pimpernelblauwtje

Zo zijn 12 agrariërs van het collectief 'Boeren met Natuur' een contract aangegaan om in het kader van agrarisch natuurbeheer hun land met het pakket 'insectenrijk grasland' dusdanig te beheren dat de populatie Donker Pimpernelblauwtje zich kan uitbreiden. Ook andere diersoorten zullen hiervan profiteren, bijvoorbeeld de Argusvlinder. Ze werken hierin samen met vrijwilligers. De agrariërs en vrijwilligers lopen hierbij tegen praktische vragen aan als: Hoe kunnen we het biotoop van het Donker Pimpernelblauwtje verbeteren en hiermee de populatie versterken? Hoe kunnen we leren van elkaars maatregelen en resultaten? 

In het deelproject 'Donker pimpernelblauwtje' zijn de projectpartners Boeren met Natuur, De Vlinderstichting, Bosgroep Zuid-Nederland en CITAVERDE College met deze vragen aan de slag gegaan. Zo worden de uitvoerders voorzien van benodigde kennis en worden tools aangereikt om een succesvol beheer mogelijk te maken.

Natuurportaal

Tegelijkertijd wordt kennis vanuit de academische, beleids- en beheerderswereld in het natuurbeheer naar de mbo-docenten gebracht en vervolgens naar de (toekomstige) uitvoerders door deze kennis toegankelijk en toepasbaar te maken voor mbo niveau. Er worden concepten, inhoud en tools ontwikkeld om kennis en kunde doelmatig en praktijkgericht te verspreiden. Een mooi voorbeeld hiervan is de door het project ontwikkelde tool www.natuurportaal.nl.

Het natuurportaal is een online tool die informatie geeft over een specifiek natuurgebied of een specifiek gebied met agrarisch natuurbeheer. De informatie betreft onder andere wet- en regelgeving, ecologische informatie over aanwezige flora en fauna, een databank om waargenomen flora en fauna vast te leggen en een logboek om beheerwerkzaamheden vast te leggen. De beheerder kan zo ook de werkzaamheden monitoren en kijken welke resultaten op zowel beheer als toename/afname van flora en fauna plaatsvinden in het betreffende gebied.

Het Natuurportaal is een educatieve ICT tool die ingezet wordt bij reguliere opleidingen en scholingstrajecten in het kader van Leven Lang Leren. Het Natuurportaal staat niet op zich maar is onderdeel van een blended learning concept waarbij naast individuele (online) activiteiten ook groepsgewijze informatiebijeenkomsten, praktijkbijeenkomsten en velddagen plaatsvinden. Het is bij uitstek een geschikt instrument voor praktijknetwerken.    
 
Overige deelprojecten

 • Akkerranden, akkervogels en Functionele Agrarische Biodiversiteit
 • MBO keuzedeel agrarisch natuurbeheer
 • Natuurportaal

Dit project heeft bijgedragen aan het onderwijs via:

 • Veldbijeenkomsten (3) Insectenrijk grasland in kader agrarisch natuurbeheer
 • Cursus "Gebruik natuurportaal"
 • Cursus Aanleg en beheer amfibiebiotoop voor kamsalamanders in kader van ANB
 • Cursus en veldbijeenkomst aanleg en beheer poelen in kader burgerparticipatie
 • Bijscholingstraject "Monitoren kruidenrijk en insectenrijk grasland" B
 • ijscholingstraject "Monitoren akkerranden in kader FAB"
 • Training GIS in kader van (agrarisch) natuurbeheer
 • Masterclass: omgevingsgericht ondernemen met natuur en landschap Masterclass: verdienmodellen voor natuur inclusieve landbouw
 • Leerstof gericht op versterking en beheer van de leefgebieden van de belangrijkste prioritaire soorten in de regio Zuidoost Nederland

Samenwerkende organisaties

Boeren met Natuur, Plattelandscoöperatie Peel en Maas, Bosgroep Zuid-Nederland, Landschap Horst aan de Maas, De Vlinderstichting, Limburgse Federatie Particulier Grondbezit, Hogeschool Van Hall Larenstein, CITAVERDE College

Tags:

 • Maatschappelijk natuurbeheer
 • Kennisuitwisseling
 • Biodiversiteit
 • Natuurbeheer
 • Lesmateriaal

Foto: Donker Pimpernelblauwtje, Vlinderstichting, Chris van Swaay