Project

Noordwaard, integrale monitoring van begrazing

Samenvatting
 • Looptijd
 • Thema
  Veerkracht (resilience) van natuurlijke bronnen
Meer informatie
In dit project wordt met verschillende monitoringtechnieken gekeken wat de effecten zijn van de grote grazers die Free Nature inzet bij het beheren van de nieuwe inrichting van de Noordwaard (Biesbosch). Zowel op de ontwikkeling van de vegetatie als op de waardering van het gebied door alle betrokkenen. Moderne digitale methoden worden daarbij op bruikbaarheid getest.

Projectstatus: gerealiseerd

De Noordwaard is ingericht in het kader van Ruimte voor de Rivier om bij hoogwater de opstuwing in de Merwede te beperken. Via dijkverlaging, het op terpen zetten van gebouwen en het graven van kreken is de inrichting veranderd. Aannemer Gebr. Van Kessel heeft het gebied in onderhoud in opdracht van Rijkswaterstaat om te zorgen dat de veiligheidsnormen in verband met opstuwing worden gewaarborgd.

Free Nature wordt door Van Kessel ingehuurd om met hun kudde de ontwikkeling van de vegetatie in toom te houden. Ecologisch Bureau Waardenburg begeleidt deze ontwikkelingen.

Onderzoeksmethodieken

De samenwerkende onderwijsinstellingen (Wellant College in Dordrecht, Helicon MBO in Velp, Hogeschool InHolland in Delft en penvoerder Van Hall Larenstein in Velp) zijn met deze 4 partijen een 2 jaar lopend onderzoeksproject gestart om de ontwikkelingen te monitoren. Daarbij kijken we of de onderzoeksmethodieken met nieuwe digitale technieken ondersteund kunnen worden. Zo kunnen we de inzichten die daaruit voortvloeien in het onderwijs verwerken.

Een aantal deelvragen:

 • Hoe gedragen de grote grazers zich en welke effecten heeft dat op de vegetatieontwikkeling?
 • Hoe reageert de doorstroming in het gebied op veranderingen in de vegetatiestructuur (modelmatig onderbouwd)?
 • Wat zijn de ecologische ontwikkelingen in bredere zin (flora en fauna) in het gebied?
 • Hoe worden de nieuwe ontwikkelingen in sociaal- economisch opzicht gewaardeerd door de gebruikers van het gebied?
 • Kunnen conclusies geformuleerd worden over de bijdragen van de grote grazers aan de verschillende doelen die bij de inrichting van de Noordwaard een rol spelen? En kunnen we daarmee een bouwsteen leveren voor een integrale visie op de toekomst van het gebied?

IMPACT

Het project heeft een geïntegreerde visie op de ontwikkeling van het gebied opgeleverd, waarbij waterveiligheid, ecologie, recreatie en groene economie in balans zijn.

Resultaten voor de beroepspraktijk

Werkveldpartijen zijn nadrukkelijker met elkaar in gesprek geraakt over de toekomst van het gebied. Studenten hebben gekeken naar mogelijkheden voor nieuwe ecosysteemdiensten in de Noordwaard en aanzetten gedaan voor een recreatievisie voor het gebied. Daarnaast is gebleken dat de grote grazers als een meerwaarde worden gezien. Tot slot is de vegetatie in het gebied dankzij studentenonderzoek met dronecamera’s in kaart gebracht.

Resultaten voor het onderwijs

Diverse digitale meetmethoden zijn in bruikbaarheid getest. Deze inzichten kunnen worden verwerkt in het onderwijs. Ook leren de studenten met deze technieken werken en maken zij kennis met de beroepspraktijk omdat zij in opdracht van werkveldpartijen onderzoek doen.

Concreet deelbare producten

De uiteindelijke visie op het gebied door de student van Van Hall Larenstein.

Meerwaarde KCNL

Zonder KCNL waren er niet zo veel partijen betrokken geraakt bij de visie op dit gebied. Ook konden door het KCNL de nieuwe digitale monitoringstechnieken ingezet worden in de praktijk. Dit leverde nieuwe inzichten op voor zowel de werkveldpartijen (m.b.t. de vegetatie en gevolgen van begrazing) als voor het onderwijs (m.b.t. het gebruik van deze technieken).

Samenwerkende organisaties

Van Kessel, Free Nature, Wellant College, Bureau Waardenburg, Helicon MBO, Hogeschool InHolland, Van Hall Larenstein, Rijkswaterstaat

Tags:

 • maatschappelijk natuurbeheer
 • ecosysteemdiensten
 • biodiversiteit
 • verdienmodellen
 • natuurbeheer
 • toekomstbestendig

Titelfoto: Vann Hall Larenstein, Ben ter Mull.

Meer informatie

(8)
Contact met projectleider Projectleider Jack Schoenmakers (VHL) Artikel in Proceedings NCR-days 2019 Land of Rivers, pagina 114-115 Artikel in Proceedings NCR-days 2018, pagina 118-119 Factsheet in pdf Onderzoek vegetatie en doorstroming Onderzoek remote sensing IPC Expertmeeting drones Afstudeeronderzoek Een verkennende recreatievisie voor de Noordwaard