Menu
Project

Stadsecologie: onderzoeks- en onderwijsagenda

Stadsecologen hebben de taak de natuur in de stad te monitoren, voorstellen te doen voor verbetering van de natuurwaarden in de stad en zijn betrokken bij infrastructurele en bouwactiviteiten met ecologische consequenties. Zij hebben behoefte aan kennis over de impact, en aan kennisdeling.

false