Project

Stadsecologie: onderzoeks- en onderwijsagenda

Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Vitaliteit in stad en leefomgeving
Meer informatie
Stadsecologen hebben de taak de natuur in de stad te monitoren, voorstellen te doen voor verbetering van de natuurwaarden in de stad en zijn betrokken bij infrastructurele en bouwactiviteiten met ecologische consequenties. Zij hebben behoefte aan kennis over de impact, en aan kennisdeling.

Projectstatus: Afgerond

UPDATE: dit project is inmiddels afgerond.

_____________________________________________

Uit gesprekken met stadsecologen blijkt dat veel dingen goed gaan, maar dat er ook veel uitdagingen liggen. Zo blijkt dat ingrepen voor hogere natuurwaarden in de stad zelden worden geëvalueerd, waardoor er weinig kennis is over de impact van dergelijke ingrepen op de natuurwaarde. De kennis wordt vaak lokaal opgebouwd maar uitwisseling van deze kennis tussen stadsecologen is beperkt en overdracht van deze kennis naar het onderwijs nog beperkter.

Samen onderzoek doen

Vanuit het (hbo-)onderwijs is er behoefte aan kennis over de praktijk van stadsecologie in een samenleving die steeds verder verstedelijkt. Samen onderzoek doen creëert nieuwe kennis over stadsecologie. Die is niet alleen bruikbaarin de praktijk van de stadsecoloog, maar vloeit ook terug naar het onderwijs. Een gezamenlijke onderzoeks- en onderwijsagenda is daarvoor de eerste stap. 
 
Het doel van het project is om te komen tot een onderzoeks- en onderwijsagenda op het gebied van stadsecologie. Daarin formuleren we gemeenschappelijke onderzoeksvragen, die bijdragen aan meer begrip over de effecten van ecologische maatregelen. Die vragen worden opgepakt binnen een samenwerking tussen onderwijsinstellingen, werkveld en overheid. Hiermee wordt  voorkomen dat elke losse gemeente onderzoek doet en dat de kennis binnen die gemeente blijft.

Het opstellen van de onderwijs- en onderzoeksagenda door onderwijs (HBO) zal zorgen voor:

·       Identificatie van kennisvragen; welke kennisvraagstukken zijn er in de praktijk die vragen om bundeling van onderzoek krachten.

·       Identificatie van kennis in het netwerk die ook relevant is voor de toekomstige beroepspraktijk. Deze kennis kan  verzameld  en toepasbaar  gemaakt worden voor HBO (en eventueel ook MBO) onderwijs.

·       Kennisuitwisseling tussen stadsecologen onderling en het onderwijs.

Samenwerkende organisaties

Nederlands Platform voor Stedelijke Ecologie, Aeres mbo Almere, Aeres mbo Velp.

Tags:

·       maatschappelijk natuurbeheer

·       duurzame stad

·       kennisuitwisseling

·       biodiversiteit

·       natuurbeheer

·       onderzoeksagenda

·       onderwijsagenda

·       urban green

·       stadsnatuur