Project

SteenGoed - integrale gebiedsontwikkeling en nieuwe functiecombinaties

Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Gebruiken voor CoE Groen (gebruik de 7 thema's van de site)
Meer informatie
In het rivierengebied zijn langs de rivier veel zogenaamde hoogwatervrije terreinen te vinden, al ruim 80 alleen in Gelderland. Deze buitendijks gelegen terreinen blijven grotendeels droog tijdens hoge waterstanden op de rivier. Vaak gaat het om voormalige steenfabrieksterreinen die in onbruik zijn geraakt en nu in meerdere gevallen verrommelen. Er zijn ook terreinen die nog volop in gebruik zijn als steenfabriek of voor andere economische activiteiten.

Projectstatus: Afgerond

Methodiek voor herinrichting

De Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat gaan in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatbosbeheer en KNB (brancheorganisatie keramische industrie), Hogeschool Van Hall Larenstein en MBO Helicon in Velp een methodiek ontwikkelen om afgewogen keuzes te maken voor herinrichting van deze terreinen. de grootste uitdagingen daarbij: balans tussen lokale optimalisatie en regionale samenhang en de verschillende termijnen waarop aanpassingen plaats zullen vinden.

Actualiteit

Dit onderzoek sluit nauw aan bij de actuele nationale beleidsontwikkelingen Voorkeurstrategie Deltaprogramma Rijn en Herijking Beleidslijn Grote Rivieren en bij lopende regionale programma’s zoals WaalWeelde en Rivierklimaatpark IJsselpoort, allemaal ontwikkelingen die vragen om handelingsperspectief voor integrale gebiedsontwikkeling in het complexe rivierengebied. Naast de ruimtelijke ontwikkeling ligt er, na afronding van Programma Ruimte voor de Rivier, nog steeds een opgave in het creëren van ruimte voor het water, waarbij hoogwatervrije terreinen een belangrijke rol kunnen spelen.

Tools voor planvorming

Dit project gaat leiden tot een adaptieve strategie voor ontwikkeling van hoogwatervrije terreinen, voorbeeldoplossingen voor representatieve gebieden en tools die het samenwerken aan integrale oplossingen bevorderen, zowel op niveau van individuele terreinen als op niveau van het Gelders Rivierengebied. Deze tools worden tenslotte geëvalueerd op algemenere toepasbaarheid in verschillende fasen van planvorming en dienen (waar nodig in licht aangepaste vorm) ook om HBO en MBO onderwijs te actualiseren en studenten optimaal voor te bereiden op het werken in de wereld van water, land en mensen.

Foto Erik van 't Hullenaar

Samenwerkende organisaties

Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Helicon, Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat

Meer informatie

(6)
Contact met Projectleider Sara Eeman (Hogeschool Van Hall Larenstein) SteenGoed : Integrale gebiedsontwikkeling en nieuwe functiecombinaties (Factsheet in pdf) SteenGoed baseline - Ontwikkelmogelijkheden hoogwatervrije terreinen SteenGoed projectplan - bouwstenen voor een integrale aanpak van hoogwatervrije terreinen SteenGoed ambitiedocument: een afweging voor integrale herontwikkeling van voormalige steenfabrieksterreinen SteenGoed poster - Integral development and new combinations of functions at stone factory terrains in floodplains