Project

Studie Polder Middelburg en Tempelpolder

Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Vitaliteit in stad en leefomgeving
Meer informatie
Per 31 augustus 2016 is een studieproject gestart voor tweedejaars Landscape & Environment Management van de Hogeschool Inholland Delft. De studenten maken een duurzame inrichtingsvisie voor de polder Middelburg en Tempelpolder.

Projectstatus: Afgerond

UPDATE

Dit project was onderdeel van Groene Hart Academie en is inmiddels afgerond

Vragen zijn: Wat zijn interessante functiecombinaties, met behoud van karakter en identiteit van de polders? Hoe geven we het gebied een toekomstbestendige agrarische invulling? Hoe verbeteren we de biodiversiteit in het plangebied? En de recreatie? Het is gestart met een introductiebijeenkomst met stakeholders, experts, studenten en docenten. Het project eindigt eind januari 2017.

De externe opdrachtgever van dit project is het Gouds Watergilde, onderdeel van de Historische Vereniging 'die Goude'. Hun doelen zijn het ontwikkelen en verspreiden van kennis van de (water)geschiedenis van Gouda en omgeving en het behouden en ontwikkelen van de oorspronkelijke ruimtelijke structuur van de stad en het omringende landschap, inclusief de stad-landverbindingen. Het Gouds Watergilde werkt samen met andere actoren, zoals gemeenten en het hoogheemraadschap.

Toekomstscenario's en ruimtelijk ontwerp

Het studieproject is in twee delen geknipt: toekomstscenario's en ruimtelijk ontwerp. Binnen de onderwijseenheid ‘Regionale Planning’ richtten de studenten zich op de ruimtelijke, beleidsmatige en maatschappelijke aspecten die een rol spelen bij het realiseren van veranderingen in een gebied. Hieruit ontwikkelden ze verschillende toekomstscenario’s voor het hele plangebied.

Binnen de daaropvolgende onderwijseenheid ‘Ontwerpen’ maakten de studenten een ruimtelijk ontwerp, als invulling van de gewenste veranderopgave voor een deel van het gebied.

Polder Middelburg en Tempelpolder liggen in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Alphen aan den Rijn. Ze maken onderdeel uit van het Zuid-Hollandse veenweidegebied.

Op dit moment hebben de polders Middelburg en Tempelpolder nog een landbouwfunctie en dat zal op korte termijn ook zo blijven. Maar op langere termijn is het de vraag of dat mogelijk is. Het gebied heeft namelijk te maken met verzilting en opwaartse (brakke) kwel. De kweldruk zorgt op sommige plekken voor opbarstende bodems. Dit kan de (water)veiligheid van de polders op langere termijn in gevaar brengen. Ook zullen de waterbeheerkosten (zorgen voor voldoende drooglegging) naar verwachting te groot worden in de toekomst om het gebied geschikt te houden voor landbouw.

Anticiperen op ontwikkelingen

De toekomstvisie moet uiteindelijk uitmonden in een inrichtingsplan, waarin enerzijds de authenticiteit van het landschap gehandhaafd wordt en anderzijds wordt aangesloten op de ontwikkelingsdynamiek van de directe omgeving.

Naast het Gouds Watergilde zijn betrokken Gemeente Bodegraven- Reeuwijk, Omgevingsdienst MH, HHRijnland, De Watersnip en melkveehouders. Zij hebben bijvoorbeeld een actieve rol gespeeld in de introductiebijeenkomst met lezingen en een fietsexcursie. De docenten werken hierbij ook in een nieuwe rol, zoals kennismakelaar om de vraagarticulatie en match met onderwijs te borgen, de rol van procesmanager ter voorbereiding en afronding van het creëren van een leeromgeving buiten de schoolmuren, en die van expert tijdens (expert-)meetings en presentaties.

Samenwerkende organisaties

Hogeschool Inholland, Watergilde Gouda, Gemeente Bodegraven- Reeuwijk, Omgevingsdienst MH, HHRijnland, De Watersnip en melkveehouders