Project

Voorkomen voedselverspilling

Samenvatting
  • Thema
    Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen
Meer informatie
Nederland heeft zich gecommitteerd aan de SDG’s van de Verenigde Naties. LNV heeft halvering van voedselverspilling (en voedselverliezen) als doel opgenomen in zijn beleid. Om dit te realiseren is samen met de stichting Samen tegen Voedselverspilling de nationale agenda tegen voedselverspilling gemaakt.

Projectstatus: Lopend

Voedselverspilling moet in 2030 gehalveerd zijn ten opzichte van 2015. De Monitor Voedselverspilling (WUR) meet over de hele agro-food sector (niet in ketens specifiek). Het project ‘Voorkomen voedselverspilling’ richt zich juist op de ketens en is hiermee een mooie uitbreiding van de monitor.

Monitor voedselverspilling

Een Verspillingsmonitor met specifieke cijfers over reststromen in de diverse ketenschakels geeft preciezere schattingen van de hoeveelheid voedselverspilling in ons land. Dit biedt overheid en bedrijfsleven concrete aanknopingspunten voor een verdere reductie van voedselverspilling en voor een nog betere verwaarding van reststromen.

Door praktijkonderzoek wordt praktische kennis gegenereerd voor bedrijven in de gehele voedselketen over het optimaal gebruik van grondstoffen en het verminderen van reststromen. Bedrijven worden tevens gestimuleerd om met de praktische kennis aan de slag te gaan.

In veel gevallen zijn er al concrete en toepasbare oplossingen voorhanden, maar hebben bedrijven daar geen weet van of weten zij niet hoe die in hun eigen bedrijfsvoering in te passen. De praktijkgerichte projecten zijn bedoeld om bedrijven in de voedselketen te ondersteunen in hun streven om voedselgrondstoffen zo optimaal mogelijk te benutten en reststromen zoveel mogelijk te vermijden.

Hele keten

Bedrijven in de hele agri food keten doen mee: boeren/tuinders, handel, levensmiddelenindustrie/verwerkers, horeca, out of home en supermarkten. Er is specifieke aandacht voor ketensamenwerking: hoe kun je met bedrijven binnen een keten voedselverspilling zoveel mogelijk voorkomen. Daarbinnen kan het bijvoorbeeld gaan om specifieke productgroepen waar veel verliezen zijn, zoals groenten en fruit. Maar ook aandacht voor nieuwe gemaksproducten zoals maaltijdboxen en ‘thuisbezorgd’. De drie ketens waarin het onderzoek wordt uitgevoerd zijn AGF, Zuivel en Vlees.

Nationale agenda tegen voedselverspilling

De uitvoering van de praktijkgerichte projecten vindt plaats binnen actielijn 2 van de nationale agenda tegen voedselverspilling.

Voorbeelden van een aantal kennisvragen/-opdrachten:

  • Welke gedragsinterventies voor medewerkers binnen bedrijven zijn effectief?
  • Welke nieuwe technieken zijn er denkbaar, beschikbaar en werkbaar?
  • Hoe kan met integratie van bedrijfsvoering, organisatie en supply chain voedselverspilling binnen een gehele keten voorkomen worden?
  • Welke maatregelen zijn de afgelopen 5 jaar in de verschillende ketens genomen en wat is het effect? Welke maatregelen hebben veel effect of impact?
  • Welke belemmeringen zijn er om maatregelen te nemen?

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Luister naar de uitleg over dit project (audio-tour COE Groen)