Project

PreciSIAlandbouw: inventariserend onderzoek naar het gebruik van precisielandbouw door de akkerbouwer

Impressie biodiverse akkerbouw - WUR
Digitale gids Natuurinclusieve akkerbouw (© Wageningen University & Research)
Samenvatting
  • Thema
    Herontwerp (redesign) agrifood productiesystemen
  • Projectregeling
    SIA
Wat weerhoudt de akkerbouwer om precisielandbouw toe te passen? In de periode van september 2021 t/m februari 2022 is er door een team van de HAS (2 docenten en 2 junior adviseurs) een onderzoek uitgevoerd om te inventariseren waarom de implementatie van precisielandbouw technieken langzamer gaat dan verwacht. Daarvoor is literatuuronderzoek en veldonderzoek gedaan onder andere met behulp van interviews.

Hedendaags zijn er veel technieken en data beschikbaar om precisielandbouw (PL) toe te passen. PL is op het juiste moment, op de juiste plek de juiste teeltmaatregel toepassen. Veel experts zien dit als de toekomst van de landbouw, maar het slaat nog niet overal aan. De voornaamste knelpunten die ervoor zorgen dat een akkerbouwer niet met PL begint zijn:

  • De Return On Investment (ROI) niet duidelijk is. Voordat er aan PL wordt begonnen is voor velen niet duidelijk wat een investering in PL op gaat brengen, waardoor er onzekerheid is of er wel tijd en geld in geïnvesteerd moet worden. Hierbij komt ook aan de orde dat de vervangingstijd van de precisiemachines onduidelijk is. Veel akkerbouwers zijn onzeker dat een investering van nu over enkele jaren onnodig is geweest, omdat de machines dan alweer verouderd zijn.
  • De interoperabiliteit is ook een belangrijk knelpunt. Veel systemen die aangeschaft moeten worden kunnen niet met elkaar samenwerken, waardoor het heel ingewikkeld of bijna onmogelijk is om data met verschillende systemen uit te wisselen. Dit bemoeilijkt het om PL toe te passen. Een onderdeel hiervan is het ontbreken van standaardisatie van PL-data en systemen.
  • PL is erg complex en er is daarom is geen sprake van plug & play.
  • Een volgend knelpunt is het wantrouwen bij de akkerbouwers om hun data te delen met derden en elders op te slaan. Zij vragen zich af wat er met hun data gebeurt en of er geen misbruik van wordt gemaakt als zij data delen. Omdat data een essentieel onderdeel is van PL, weerhoudt dit hen ervan om met PL te beginnen of dit verder te ontwikkelen.

Vervolgstappen

In het vervolgonderzoek zal een team van de HAS (docenten en junior onderzoekers) een praktijkcase gaan volgen en analyseren om te onderzoeken of het mogelijk is door gerichter advies te geven deze drempel lager gemaakt kan worden. Dit onderzoek loopt van feb 2022 t/m juli 2022.

ONDERWERP 2: WP2: Implementeren van data gestuurde landbouw.

Precisie landbouw kan men onderverdelen in 4 verschillende niveaus, van PL1.0 tot en met PL4.0. Onder PL1.0 worden de Global Navigation Satellite Systems (GNSS) en het Controlled Traffic Farming (CTF) verstaan. Vooral GNSS, waarbij specifiek het RTK-GPS-systeem wordt momenteel bij een groot gedeelte van de open teelt bedrijven toegepast. PL2.0 heeft vervolgens betrekking op de monitoring van verschillende factoren, zoals opbrengst, gewasstand, bodem informatie. Dit wordt gedaan aan de hand van satellieten en sensoren. Hier worden modellen, ICT en mechanisatie in meegenomen. Hiermee worden vervolgens VRA (variabele toepassingen) mee uitgevoerd.

Bij PL3.0 gaat het meer over ‘on the go’ toepassingen. Waarbij realtime metingen meteen worden omgezet in actie, waardoor preciezer en kleiner werken mogelijk wordt gemaakt. Dit houdt in dat er meer op plantniveau gewerkt kan worden. Ook speelt robotisering hierbij een rol. Vervolgens heeft niveau PL4.0 betrekking op data delen, IOT en big data-analyse. Hierbij wordt ook gekeken naar data governance. (Kempenaar. C, 2018)

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Betrokken partners