Nieuws

Doe mee aan de startbijeenkomsten voor Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Urban Community Tuinieren - Natalie Shuttleworth via Shutterstock
Bron foto: Natalie Shuttleworth, Shutterstock (Shutterstock license)
Regieorgaan SIA organiseert een nieuwe thematische call rondom het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Thema’s van deze call zijn bijvoorbeeld duurzaam bosbeheer in de Amazoneregio en mechanisatie agroforestry. Wil je meer weten over deze calls of ben je op zoek naar consortiumpartners, neem dan deel aan één of meerdere van de startbijeenkomsten.

De startbijeenkomsten

Per thema organiseert Regieorgaan SIA een startbijeenkomst. Het doel van deze startbijeenkomsten is het toelichten van het thema en daarbij de geïnteresseerde partijen ondersteunen in het vormen van samenwerkingsverbanden en het opstellen van een onderzoeksvoorstel. De startbijeenkomsten zijn voor onderzoekers, belanghebbenden en potentiële gebruikers van onderzoekresultaten. Beleidsmedewerkers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zullen aanwezig zijn om duiding te geven aan het thema.

Save the Date

Bij deze nodigen wij je uit om bij één of meerdere startbijeenkomsten aanwezig te zijn. Hou deze data in de agenda vrij. Er zal later meer informatie volgen over het aanmelden per thema.

  • Duurzaam bosbeheer in de Amazoneregio: 8 juni, 09:00 – 12.00 uur
  • Fieldlab circulaire meststoffen in de plantaardige teelt: 9 juni, 14:00 – 17.00 uur
  • Mechanisatie agroforestry: 14 juni, 09.00 – 12.00 uur
  • Melkveehouderij in veenwijdegebieden met hogere grondwaterstanden: 15 juni, 09.00 – 12.00 uur

Naast deze vier thema’s worden ook de twee thema’s Nieuwe eiwitbronnen en Duurzame lokale voedselproductie Caribisch Nederland in deze call opengesteld. Deze twee thema’s zijn al eerder in 2021 opengesteld voor aanvragen, uit die call for proposals is geen honorering voortgekomen. Bij voldoende belangstelling wordt er een korte matchmaking georganiseerd, laat bij belangstelling dit weten aan Teun van Haaren.

Vraagstuk – Duurzaam bosbeheer in de Amazoneregio

Binnen dit thema is de centrale vraagstelling: Hoe kan Suriname en de lokale bevolking op een duurzame wijze profiteren van de instandhouding van het bos?

Vraagstuk – Fieldlab circulaire meststoffen in de plantaardige teelt

Binnen dit thema is de centrale vraagstelling: Welke bemestingsproducten (N, P, K, organische stof in verschillende verhoudingen en concentraties) die afkomstig zijn van dierlijke mest en andere organische reststromen zijn waardevol voor de akkerbouwer of tuinder en hoe kan het gebruik hiervan in deze sectoren gestimuleerd worden?

Vraagstuk – Mechanisatie agroforestry

Binnen het thema is de centrale vraagstelling: Hoe kan agroforestry voor de ondernemer toegankelijker gemaakt worden door de verdere inzet, aanpassing, ontwikkeling en implementatie van mechanisatie op basis van de behoefte van de gebruiker en met oog voor de ecologische impact hiervan?

Vraagstuk – Melkveehouderij in veenweidegebieden met hogere grondwaterstanden

Binnen dit thema is de centrale vraagstelling: Hoe kan de melkveehouderij in veenweidegebieden anticiperen, met een duurzaam economisch toekomstperspectief, op de hogere grondwaterstanden?

Vraagstuk – Nieuwe eiwitbronnen

Binnen dit thema is de centrale vraagstelling: Hoe kunnen we voor tenminste één eiwitketen meer inzicht krijgen in de benoemde uitdagingen bij de ontwikkeling van een businessmodel en een operationeel model voor nieuwe eiwitbronnen en hoe komen we tot opschaling naar grootschalige productie?

Vraagstuk – Duurzame lokale voedselproductie Caribisch Nederland

Binnen dit thema is de centrale vraagstelling: Welke ‘water-smart’-natuurinclusieve voedselproductiemethoden bieden goede kansen voor de BES-eilanden? Dit om 1) de toegang tot veilig en voedzaam voedsel voor de eigen bevolking te garanderen en 2) succesvol commerciële activiteiten (voor bezoekers en toeristen, hotels, cruiseschepen of export) op te zetten, door het stimuleren van nature-positive productiemethoden die bijdragen aan behoud en herstel van de natuur?

Over het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen is een onderzoeksprogramma dat zich richt op maatschappelijk relevant onderzoek binnen het groene domein. Regieorgaan SIA financiert het programma samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het programma roept op tot het doen van thematisch onderzoek door hogescholen, met als doel het bevorderen van de bijdrage van hogescholen aan specifieke maatschappelijke opgaven in het groene domein. De uitvoering van de projecten is niet exclusief voorbehouden aan de vier ‘groene hogescholen’ die ook onderwijs verzorgen in de sector Agro en Food, we roepen ook andere hogescholen op om mee te doen.