Nieuws

Drie hogescholen starten onderzoek naar natuurinclusief gedrag van burgers

Wat drijft burgers om zich in te zetten voor de natuur en biodiversiteit? Dat onderzoeken Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen in dit nieuwe CoE Groen project. In hun praktijkgerichte onderzoek richten zij zich samen met diverse partijen uit het werkveld op drijfveren van 'natuurinclusieve' burgers. Doel is om overheden en burgers concrete handvatten te geven om biodiversiteitsdoelen te bereiken.

Penvoerder Derk Jan Stobbelaar: “Burgers worden steeds belangrijker in het beheer van de groene leefomgeving. Tegelijkertijd ervaren welwillende burgers ook veel barrières in de vorm van onduidelijk beleid, andere burgers die niet mee willen, financiële stromen enz. Wij willen deze barrières in kaart brengen en aanbevelingen doen hoe deze op te ruimen. Daarnaast willen we door actieonderzoek ook daadwerkelijk verandering op gang brengen.”

Het tweejarige project wil bijdragen aan een natuurinclusieve maatschappij door met case studies kansrijke handvatten te ontwikkelen. Het gaat om handvatten voor actieve burgers om biodiversiteitsdoelstellingen te bereiken. En voor overheden en actieve burgers om 'nog-niet-natuurinclusieve burgers’ te bereiken. 

Samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en werkveld

Hogeschool Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool en Hanzehogeschool Groningen werken in de case studies samen in een breed consortium dat bestaat uit Naturalis, Vlinderstichting, Nature Nomads, Gemeente Arnhem, Friese Milieufederatie, Gemeente Purmerend, Gemeente Zwolle, Gemeente IJsselstein, Tintengroep en Stichting Stad en Natuur Almere. Het project wordt gecoördineerd door projectleider Derk jan Stobbelaar van Hogeschool Van Hall Larenstein.

Financiering komt onder meer vanuit het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), in coördinatie met het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.