Nieuws

Soil Simulator geeft beeld van lange termijn scenario’s

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Samenvatting
  • Regio
    Nederland
  • Onderwerp
    Serious games
  • Interessant voor
    Studenten, adviseurs
Bekijk de bronnen
De landbouw heeft te maken met grote duurzaamheidsopgaven. Om de transitie naar kringlooplandbouw en een duurzamere bedrijfsvoering in gang te zetten is het belangrijk om boeren handelingsperspectief te bieden. De effecten van maatregelen zijn echter sterk context-afhankelijk en de implementatie van kringlooplandbouw op het eigen bedrijf vergt de nodige kennis en inzicht. Hier is in essentie sprake van een leervraag: het verkrijgen van inzichten en ‘meer gevoel’ bij de relatie tussen het eigen handelen en de bijdrage daarvan aan zowel korte- als lange termijn doelen. Serious gaming biedt de mogelijkheid om virtueel te experimenteren met trage en complexe processen. Als je niet tevreden bent met de uitkomst, kan je altijd opnieuw beginnen en een andere insteek kiezen. Hiermee is het mogelijk om diverse scenario’s uit te proberen en met elkaar te vergelijken. Voor (toekomstige) agrariërs kan dit een hulpmiddel zijn bij het maken van keuzes.
In samenwerking met

De Soil Simulator is een serious game in ontwikkeling, die is bedoeld als een ‘veilige’ omgeving om vrijuit te experimenteren met verschillende combinaties van teeltmaatregelen op korte en lange termijn. Bodemprocessen zijn complex en veranderingen verlopen traag. Het kan zomaar tien jaar duren voordat een verandering in organisch stofgehalte zichtbaar wordt. In een game, waar de tijd veel sneller verloopt, kan je spelen met langlopende scenario’s en krijg je inzicht en gevoel bij de effecten die teeltmaatregelen hebben op de bodemkwaliteit. In het spel krijg je scores voor bijvoorbeeld opbrengst, waterbeheer, bodemleven en koolstofvastlegging in de akkerbouw. Zo kan je kijken of het gekozen bodembeheer voldoende anticipeert op de klimaatverandering en verschillende scenario’s hierin vergelijken.

De game is in eerste instantie opgezet voor het onderwijs, maar er is ook interesse vanuit het bedrijfsleven. Adviseurs zouden de game willen gebruiken in het gesprek met de boer aan de keukentafel. Maar zover is het nog niet. Momenteel bevat de game alleen de grondsoort lichte zavel en wordt er gewerkt aan de integrale koppeling van alle bodemeigenschappen aan elkaar. Als dat eenmaal goed werkt, dan kunnen ook andere grondsoorten worden toegevoegd aan de game.

In samenwerking met Regieorgaan SIA en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit