Nieuws

Studentenonderzoek naar lisdoddeteelt

Overstroomde akker - door Gerd Altmann via Pixabay
Foto: Gerd Altmann, Overstroomde akker (Pixabay License)
Samenvatting
  • Regio
    Noord-Brabant
  • Onderwerp
    lisdoddeteelt
  • Interessant voor
    terreinbeheer, student
Bekijk de bronnen
In waterrijke gebieden kom je ze regelmatig tegen, de lisdodde. Herkenbaar aan zijn karakteristiek bruine “sigaar” en lange grote bladeren. Binnen het lectoraat Klimaatrobuuste landschappen van de HAS Hogenschool wordt gekeken hoe de lisdodde kan bijdrage aan het klimaatrobuust maken van het landschap. Ook studenten dragen hun steentje bij aan dit onderzoek.

Een klimaatrobuust landschap is een landschap dat ingericht is om om te gaan met extreem weer. Waarschijnlijk zorgt klimaatverandering in Nederland voor nattere winters en drogere zomers. Daarom is een belangrijk speerpunt in klimaatrobuuste landschappen het vasthouden van water. Maar het vasthouden van water kan ervoor zorgen dat gebieden te nat worden voor het huidige landgebruik. Paludicultuur, natte teelt, kan hiervoor een oplossing bieden. Hierbij worden namelijk gewassen verbouwd die groeien bij hoge waterstanden. Een van de gewassen waarvoor de mogelijkheden in Nederland worden onderzocht is de lisdodde.

Studentengroepen van HAS toegepaste biologie hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, voordelen en beperkingen van lisdodde teelten.

Biodiversiteit

In de zomer van 2021 onderzochten 4e jaars studenten het effect van lisdoddeteelt op de biodiversiteit in Soerendonk en Helmond, twee gebieden in Noord-Brabant. Zij stelde vast dat de een lisdoddegebied van toegevoegde waarde is voor de totale biodiversiteit van de gebieden. De grootste biodiversiteit was aanwezig op terrestrische locaties maar lisdodde teelt zorgt voor extra aquatische habitats. Dit zorgt voor meer leefgebied voor soorten die afhankelijk zijn van water zoals, muggen, amfibieën, libellen en vogels wat leidt tot een hogere biodiversiteit in deze gebieden.

Ook eerstejaarsstudenten verdiepten zich voor een periode van 20 weken in de biodiversiteit van een lisdoddeveld. In deze studie vonden ze dat de biodiversiteit van het lisdoddeveld hoger is dan de biodiversiteit van een sloot naast dit veld.

Plaagsoorten

Aangezien lisdoddeteelt een mogelijke vervanger wordt van de huidige agrarische teelt is het voor een toekomstig gebruiker goed te weten hoe gevoelig lisdodde is voor schade. Eerstejaars studenten hebben de plaagsoorten op een lisdoddeveld in Helmond geïnventariseerd. Hier vonden ze verschillende plaagsoorten waaronder larven van lisdoddeveertje. Daarnaast merkte ze dat er schade aan planten was door vogelvraat.

Lisdodde als voer

Naast de groeiomstandigheden en de effecten op de biodiversiteit is er ook gekeken naar de gebruiksmogelijkheden van lisdodde. Deze zijn talrijk;, lisdodde kan gebruikt worden als isolatiemateriaal, biomassa voor energie, stuifmeel voor roofmijten en als ruwvoer of stalstrooisel voor vee. Het onderzoek naar het gebruik van lisdodde als veevoer was al eerder uitgevoerd.

Tweedejaars studenten gingen een stap verder en onderzochten de bruikbaarheid van lisdodde voor insectenkweek. Insecten, in dit geval de huiskrekel, bevatten hoogwaardige eiwitten die in de toekomst een groot deel van de wereldwijde eiwitbehoeften kunnen ondervangen. De krekels kregen verschillende lisdodde bevattende voermengsels. Na vier weken is bepaald hoeveel krekels er nog in leven waren en is het eindgewicht van de krekels vastgesteld.

Hieruit bleek dat 50% lisdodde aan het rantsoen van de krekel toegevoegd kan worden zonder dat dit invloed heeft op de groei van de krekels. Omdat de gebruikte lisdodde door het oogstmoment september een hoog vezelgehalte heeft, en daardoor waarschijnlijk slechter verteerbaar is, zal in het studiejaar 2022-2023 een vervolgonderzoek plaatsvinden met lisdodde geoogst in mei.

Meer studentenonderzoeken

Groen Kennisnet neemt scripties en studentenonderzoeken van alle groene hogescholen op in onze kennisbank. Zoek bijvoorbeeld in onze kennisbank op ‘studentenverslag’ of bekijk onze pagina ‘Praktijkgericht onderzoek HAO’ waar alle actualiteiten en ook bijvoorbeeld de lectoraten worden weergegeven.