Over CoE Groen

Het Centre of Expertise Groen is een samenwerking van de vier groene Hogescholen Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, HAS green academy en Hogeschool Inholland (HAO). Het HAO vormt met het CoE Groen een robuuste basisinfrastructuur voor praktijkgericht onderzoek in het groene domein.

Coe Groen is nauw verbonden met de beroepspraktijk en de omgeving. Participatie door de beroepspraktijk is essentieel. CoE Groen staat voor de samenwerking in de volle breedte van sectoren binnen het groene domein, van primaire landbouw en voedselverwerking tot natuur en leefomgeving.

Het CoE Groen werkt aan kennis- en innovatievragen. Verticaal door de groene kenniskolom: mbo, hbo en wo en horizontaal met partijen binnen en buiten het groene domein.

De groene sector staat voor grote uitdagingen. Voor Nederland zijn de transitieopgaven van het voedselproductiesysteem naar een duurzaam model vastgelegd in onder meer de routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA-routes) en de Kennis en Innovatie Agenda Landbouw, Water, Voedsel van de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's. Aan de hand van 7 thema’s draagt CoE Groen bij aan de transitie.

Het CoE Groen is georganiseerd in vier Expertiseclusters: FoodPlantDier en Natuur & Leefomgeving.

In de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) zijn de maatschappelijke onderzoeksopgaven verbijzonderd naar routes en onderzoeksprogramma’s. Het groene domein is hierin goed te onderscheiden, in het bijzonder binnen de routes 4 (duurzame productie van gezond en veilig voedsel) en 9 (kwaliteit van de omgeving), maar ook de blauwe route, energietransitie en circulaire economie van de NWA.

Van vitale leefomgeving tot verdienmodel

Of het nu gaat om de voedingsmiddelenindustrie of een tuinbouwbedrijf, de melkveehouderij of de retail, de fruitteelt of de veredelingsbedrijven; ze zijn allemaal vertegenwoordigd binnen de domeinen FoodPlantDier en Natuur & Leefomgeving.

Het sluiten van kringlopen, het versterken van de positie van de boer en tuinder in de keten, het versterken van de biodiversiteit, het aanpassen aan klimaatverandering, tegengaan van voedselverspilling en de reductie van broeikasgassen. Het zijn complexe vraagstukken die vragen om ingrijpende veranderingen. CoE Groen heeft een gezamenlijk onderzoeksprogramma gericht op zeven praktijkgerichte thema’s: